Gjester på glassverandaen
Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Maihaugen

Vedtekter

Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 2. april 1987, og ble sist endret på ekstraordinært årsmøte 26. september 2019.

 

Lillehammer Museums Venner
Sekretariat: Maihaugen – 2609 Lillehammer – Tlf.: 61 28 89 00 – Bankgiro: 2000.05.17608

VEDTEKTER

LILLEHAMMER MUSEUMS VENNER (LMV)

Vedtatt på årsmøtet 2. april 1987, endret på årsmøtet 12. mars 2002, 
endret på årsmøtet 29. mars 2012, endret på årsmøtet 15.mars 2017
 endret på årsmøtet 13. mars 2019, endret på ekstraordinært årsmøte 26. september 2019
 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Lillehammer Museums Venner.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å arbeide til fremme av Stiftelsen Lillehammer Museum (SLM) og deres museer. Foreningens sete er i Lillehammer.

§ 3 Medlemskap

Enkeltpersoner og ektepar/samboende (kalt familiemedlemskap) kan være årsbetalende medlemmer. Medlemmer som ønsker det, kan betale høyere kontingent enn fastsatt.

Livsvarige medlemmer som betalte livsvarig medlemskap før 13. mars 2019 opprettholder sine rettigheter, inklusiv fri adgang til Maihaugen.

Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret. Æresmedlemmer har samme rettigheter som vanlige medlemmer, men er fritatt for kontingent.

Alle foreningens medlemmer har møterett på årsmøtet i Lillehammer Museums Venner. 

Ved avstemminger har møtende enkeltmedlemmer én stemme og familiemedlemskap har én stemme som avgis ved ett av familiens medlemmer.

Ingen kan stemme ved fullmektig.

§ 4 Medlemskontingent

Styret i Stiftelsen Lillehammer Museum fastsetter pris på årskort, som inkluderer medlemskontingenten.

§ 5 Styret

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. 5 av medlemmene og 2 varamedlemmer velges av årsmøtet. Ett styremedlem oppnevnes av styret for Stiftelsen Lillehammer museum. Stiftelsen Lillehammer Museums direktør har i tillegg fast plass i styret.

§ 6 Valg - styreperiode

Lederen velges for 1 år om gangen.

Årsmøtet velger hvert år 2 medlemmer til styret for en toårsperiode, og 2 varamedlemmer velges for 1 år.

Hvert år velger årsmøtet en valgkomité på 3 medlemmer.

Ingen kan være styremedlem / varamedlem mer enn 6 år sammenhengende. Den som velges til leder, kan likevel sitte i 2 år ut over dette, slik at samlet sammenhengende funksjonstid som styremedlem / varamedlem og leder blir inntil 8 år.

§ 7 Styrets funksjon

Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Styret velger selv nestleder og oppnevner selv sekretær og kasserer.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel. Forslag til saker til behandling på årsmøtet må være kommet til styret en uke i forveien.

Årsmøtets dagsorden er:
1.    Årsmelding.
2.    Regnskap og revisjonsberetning.
3.    Behandling av innsendte forslag.
4.    Valg av styrets leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
5.    Valg av revisor.
6.    Valg av medlemmer til valgkomité.
7.    Presentasjon av status og planer for Stiftelsen Lillehammer Museum og dets museer.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/5 av foreningens medlemmer krever det.

§ 9 Årsmøtets myndighet

Årsmøtet avgjør alle saker, unntatt vedtektsendringer, med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de møtende, stemmeberettigede medlemmer.

Avstemminger skal være skriftlige hvis minst 10-ti møtende, stemmeberettigede medlemmer krever det.

§ 10 Økonomi/regnskap

Foreningens regnskapsår starter 1. januar og slutter 31. desember.

Regnskapet skal inneholde resultatregnskap og balanse og gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.

Regnskapet med revisjonsberetning for siste regnskapsår skal legges fram på årsmøtet for godkjennelse.

§ 11 Oppløsning

Eventuell oppløsning av foreningen skjer på årsmøtet og krever 3/4 flertall av foreningens medlemmer. Dersom færre enn 3/4 av foreningens medlemmer møter på årsmøtet, kan det med 2 måneders varsel, som skal sendes medlemmene, innkalles til ekstraordinært årsmøte, og oppløsning kan da vedtas med 3/4 flertall av de møtende medlemmer.

Foreningens kapital og øvrige eiendeler overføres ved oppløsning til Stiftelsen Lillehammer Museum.